Zmiany przepisów prawa podatkowego PIT-8C, PIT-11, PIT-R | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/ znajdą Państwo wszelkie informacje.

Formularze można  przesłać za pomocą:

 1. Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów

Aby to zrobić należy:

 • wejść na stronę e-Deklaracje/Złoż e-deklaracje
 • pobrać odpowiedni formularz dotyczący wybranego podatku
 • wypełnić formularz
 • podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 • i wysłać
 1. Modułu finansowo-księgowego

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

Aby to zrobić należy:

 1. Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Aby to zrobić należy:

 • uruchomić odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia – Wyjścia  dostępną w zakładce – Dokumentacja IT
 • wypełnić formularz
 • podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 • wysłać dokument do UBD

W ten sposób można przesłać jednocześnie do 20 tys. deklaracji.

Należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).
Korekty deklaracji nie można  złożyć za pomocą bramki UBD. Można wysłać tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Więcej informacji o UBD znajduje się zakładce Uniwersalna Bramka Dokumentów.

Jak udzielić pełnomocnictwa

Należy wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – we właściwym urzędzie skarbowym
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP

Jedno pełnomocnictwo pozwala złożyć informację, roczne rozliczenie podatku we wszystkich urzędach skarbowych.

Informacje o pełnomocnictwach oraz aktualne formularze znajdują się w zakładce Pełnomocnictwa.

 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2019 r.

 • informacje o dochodach zatrudnionych osób fizycznych za 2018 r. należy wysyłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie
 • informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzędu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r.

Na przesłanie informacji pracownikowi jest czas do końca lutego.

Do urzędu skarbowego składane są informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach wyłącznie elektronicznie na właściwych wzorach formularzy:

Nie zmienia się termin składania rocznej deklaracji PIT-4R(wariant 8), PIT-8AR(wariant 7) – należy złożyć do 31 stycznia. Natomiast informację IFT-1/IFT-1R(wariant 14) – do 28 lutego.
Wskazane wyżej terminy nie dotyczą płatnika, który kończy prowadzić działalność. W takim przypadku formularze należy złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Informacje należy przekazać na aktualnie obowiązującej wersji formularza.
Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Formularze można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
 • danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR

Wypełniając PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. – należy pamiętać o poprawnym numerze NIP pracodawcy oraz numerze PESEL pracownika .
Umożliwi to przygotowanie dla pracownika poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018 – Twój e-PIT.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:

 • zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,
 • złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL[1].

Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4. dni[2].

Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego[3].

 Przypisy:
[1] w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, dalej „ustawy”
[2] art. 41 ustawy
[3] art. 42 ust. 2 ustawy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2018 poz. 1382, z późn. zm.)