Zajęcia praktyczne WNE – procesy planowania dostaw, zarządzania magazynem lub zapasami | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Na prośbę Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych PK przekazujemy informację skierowaną do firm, które w swojej działalności wykorzystują elementy procesu planowania dostaw, zarządzają magazynem lub zapasami w celu przeprowadzenia ze studentami Logistyki WNE zajęć praktycznych (zajęcia są odpłatne dla osoby, która będzie je prowadziła, nadzorowała) – studyjnych grupowych spotkań na terenie firmy, na których przedstawiciele firmy opowiedzą studentom o działalności przedsiębiorstwa w kontekście któregoś z poniższych tematów:

  1. Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych.
  2. Systemy planowania zamówień i dostaw. Planowanie zapasów.
  3. Metody i techniki planowania zapasów.
  4. Rozmieszczenie zapasów w magazynie.
  5. Zarządzanie stanami magazynowymi.
  6. Zarządzanie opakowaniami w magazynie.
  7. Metody inwentaryzacji stanów magazynowych.
  8. Magazynowe systemy informatyczne itp.

Studenci, których dotyczyć będą ww. zajęcia to ostatni rocznik studiów, który także może w niedalekiej przyszłości zasilić kadrę danej firmy, tak więc zajęcia można wykorzystać do wstępnej rekrutacji nowych pracowników.

Kontakt do organizatora zajęć:
dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK
Dziekan WNE
Numer telefonu w informacji w Biurze PIG Koszalin.