Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 21.10.2019 r. – 25.10.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Kwota do rozdysponowania : 44 110 zł

Aby skorzystać ze środków KFS osoba szkolona musi spełnić wymagania priorytetów wydatkowania określonych przez MRPiPS.

PRIORYTETY

1.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych- Lista zawodów deficytowych;

2.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości

3.wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej;

4.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

5.wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia ustawicznego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

6.wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Zgodnie z Regulaminem finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wsparcie ze środków KFS pracodawcy mogą uzyskać raz w roku.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.10.2019 r. do 25.10.2019 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, pokój 313 III piętro – sekretariat