Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Aby skorzystać ze środków KFS pracownik/pracodawca musi spełnić wymagania określone w co najmniej jednym z niżej wymienionych priorytetów MRPiPS:

PRIORYTET nr 1 – wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

PRIORYTET nr 2 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

PRIORYTET nr 3- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych

w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; – lista zawodów deficytowych

PRIORYTET nr 4 – wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

PRIORYTET nr 5 – wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych

dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

PRIORYTET nr 6 – wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

PRIORYTET nr 7 – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych

w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Zgodnie z Regulaminem finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie pracodawcy mogą uzyskać wsparcie ze środków KFS raz w roku.

W

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 29.06.2020 r. do 17.07.2020 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie,

ul. Racławicka 13