Miejsca Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Miejska Energetyka Cieplna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Swoje usługi świadczy na terenie miasta Koszalina, zaspokajając około 60% potrzeb cieplnych wszystkich obiektów zlokalizowanych w mieście, oraz w Sianowie, gdzie zabezpiecza około jedną czwartą zapotrzebowania na energię cieplną.

System ciepłowniczy Miejskiej Energetyki Cieplnej spółki z o. o. w Koszalinie to:

 • infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła licząca 113,4 km sieci cieplnej (70% to sieć preizolowana),
 • 760 węzłów cieplnych,
 • dwie kotłownie DPM i FUB o łącznej mocy zainstalowanej 174,43 MW, wytwarzające ciepło dla wspólnej sieci,
 • dwie lokalne kotłownie gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,3 MW,
 • MEC Koszalin eksploatuje również kotłownię osiedlową w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW oraz kotłownię gazową o mocy 0,5 MW,
 • 134 MW mocy zamówionej,
 • ponad 1 mln GJ energii cieplnej sprzedawanej w ciągu roku.

Podstawowym przedmiotem działania Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie jest:

 • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplej,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci ciepłowniczej oraz urządzeń energetycznych oraz ich eksploatacja,
 • prowadzenie działalności usługowej inwestycyjnej oraz świadczenie usług doradczych, konsultacyjnych i inżynierskich w zakresie ciepłownictwa.

Ponadto laboratorium Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie świadczy usługi w zakresie:

 • badań chemicznych jakości wody kotłowej,
 • analiz paliw stałych – miał, węgiel, koks (wartość opałowa, popiół, siarka),
 • analiz biopaliw stałych – zrębki drzewne, wierzba energetyczna, brykiet ze słomy (wartość opałowa, popiół, siarka),
 • oznaczania zawartości części palnych w żużlu,
 • pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy – kotłownie (hałas, oświetlenie, zapylenie, stężenie CO, CO2, SO2).

Procentowy udział ciepła wytworzonego w źródłach Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w roku 2018 wynosi:

 • dla ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii 0%,
 • dla ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów 0%,
 • dla ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 0%.

W MEC wdrożono certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015, który pozwala zapewnić lepszą kontrolę nad wpływem na środowisko, jaki ma organizacja, wytwarzane przez nią produkty oraz świadczone usługi. Podstawowym wymaganiem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest systematyczne zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

Siedziba Spółki:
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin

Sekretariat Zarządu Spółki:
Tel.: 94 347 44 10, 94 347 44 25
E-mail: mec@meckoszalin.pl

Sekretariat Zastępcy Dyr. ds. Finansowych i Zastępcy Dyr. ds. Marketingu i Rozwoju:
Tel.: 94 347 44 00

Dział Marketingu i Obsługi Klienta

Kierownik Działu: 94 347 44 01
Obsługa Klienta: 94 347 44 58, 94 347 45 78
Marketing: 94 347 44 85
Infolinia: 800 270 880
Prosimy o kontakt w następujących godzinach: codziennie od 7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 17.00.
E-mail: obsluga.klienta@meckoszalin.pl

www.meckoszalin.pl