Jak przystąpić | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Przystąp do nas!

Jeżeli jeszcze nie wiesz jak działa Północna Izba Gospodarcza, możemy opisać ją w dwóch zdaniach:

 • 1500 zrzeszonych firm – 1500 potencjalnych klientów.
 • Integrujemy 1500 doświadczeń w biznesie – inspiracji do rozwoju Twojej firmy.

Północną Izbę Gospodarczą utworzyli przedstawiciele firm, aby działać na rzecz przedsiębiorstw z regionu. Zrozumienie potrzeb biznesu oraz świadomość najnowszych trendów sprawia, że z naszej oferty korzystają zarówno małe, w tym jednoosobowe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Współpraca z Izbą daje każdemu podmiotowi wiele korzyści.

Przystępując do Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, zyskujesz m.in.:

 • Współpracę biznesową z firmami zrzeszonymi w Północnej Izbie Gospodarczej a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży przez rekomendację.
 • Dostęp do szerokiego wachlarza szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych.
 • Promocję swojej oferty, wydarzeń oraz sukcesów firmy.
 • Reklamę w cotygodniowym newsletterze, stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.
 • Bezpieczeństwo – członkostwo w Północnej Izbie Gospodarczej umacnia wiarygodność biznesową.
 • Uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i wyjazdach integrujących środowisko biznesowe.
 • Wpływ na rozwój regionu – bardziej doświadczeni przedsiębiorcy mogą się dzielić doświadczeniem z mniejszymi lub początkującymi przedsiębiorcami, możliwość uczestnictwa w spotkaniach i ustaleniach z samorządowcami.

 

Jeśli szukasz nowych możliwości i rozwiązań, zapraszamy na indywidualne spotkania, podczas których odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: koszalin@izba.info lub telefonicznie pod numerem telefonu 94 341 10 83.

OFERTA


Co jest najważniejsze w prowadzeniu firmy?

Pozyskanie nowych klientów

Izba to ogromny potencjał. Aktualnie zrzeszamy około 1.500 podmiotów zatrudniających ok. 100 000 pracowników, zrzeszonych w sześciu oddziałach: Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Choszczno, Wałcz, Myślibórz. Każda firma to potencjalny klient. Pomożemy Ci nawiązać nowe kontakty oraz zbudować pozytywne relacje biznesowe. Ogromny wachlarz spotkań biznesowych na pewno w tym pomoże.

Reklama i promocja

Możesz skorzystać z wielu form bezpłatnej reklamy. Do Twojej dyspozycji oddajemy stronę www.pig.koszalin.pl oraz wwww.izba.info, media społecznościowe – profile Północna Izba Gospodarcza, Biuro Północnej Izby Gospodarczej, Giełda Pracy Północnej Izby Gospodarczej oraz dwie grupy zamknięte – wyłącznie dla osób zrzeszonych.

Pracownicy

Nie tylko przeszkolimy Twoich pracowników z zakresu różnych dziedzin prowadzenia firmy, od finansów, po marketing i szkolenia dla kadry kierowniczej.
Pomożemy Ci również w znalezieniu pracownika i pozyskać na niego finansowanie.

Finansowanie działalności

Każdemu przedsiębiorcy zapewnimy zarówno szkolenia, jak i indywidualne konsultacje z zakresu pozyskania dodatkowych środków. Wprowadzimy Twoją w świat dotacji unijnych, ale także wyposażymy w wiedzę i informację na temat aktualnych, preferencyjnych produktów finansowych.

Dostęp do aktualnych informacji gospodarczych

Co tydzień dostarczamy informacje między innymi o planowanych wydarzeniach i spotkaniach, zapytania ofertowe, porady ekspertów, itp.

 

Z Izbą możesz WIĘCEJ!

Składki członkowskie


Jednorazowe wpisowe – 100 zł.

Składka członkowska miesięczna:

 • dla jednoosobowych działalności gospodarczych (3 pierwsze lata istnienia): 24,20 zł.
 • dla firm zatrudniających:

do 10 pracowników – 60,50 zł.
od 11 do 100 pracowników – 121 zł.
od 101 do 500 pracowników – 181,50 zł.
od 501 do 1000 pracowników – 242 zł.
za każdą następną rozpoczętą grupę 1000 pracowników – 60,50 zł.

Statut


Statut Północnej Izby Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie

 

Tekst jednolity po zmianach z dnia 18 czerwca 2015 r.

I. Postanowienia ogólne

Art.1
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie zwana dalej Izbą działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także zgodnie z niniejszym Statutem.

Art.2
1. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców.
2. Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Art.3
1. Siedzibą Izby jest miasto Szczecin.
2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a także, gdy realizacja jej celów tego wymaga – poza granicami Polski.
3. Izba może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
4. Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych, a także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, ustanawiać fundacje i być członkiem stowarzyszeń.
5. Izba używa pieczęci okrągłej z rozetą w kształcie wskazówek kompasu w środku i napisem w otoku Północna Izba Gospodarcza Szczecin. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art.4
Izba realizuje swoje zadania poprzez:
1. tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, promowanie ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych,
2. popieranie we współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo – naukowymi kształcenia zawodowego członków i ich pracowników z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji, delegowanie swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmujących się problematyką działalności Izby lub jej członków,
3. tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy swoimi członkami na drodze postępowania polubownego i pojednawczego, a także ochrony dobrego imienia swych członków, upowszechnianie dobrych doświadczeń i rozwiązań uzyskujących najwyższą efektywność działalności gospodarczej,
4. reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej,
5. przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości,
6. wspieranie inicjatyw zmierzających do prywatyzacji mienia komunalnego i państwowego,
7. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności upowszechnianie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,
8. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
9. ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
10. informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby, wydawanie na wniosek zrzeszonych członków opinii i referencji dotyczących ich działalności,
11. organizację targów, wystaw oraz imprez promocyjnych,
12. realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców, współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami lub organami administracji samorządowej, podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz wspieranie tworzenia i rozwoju powiązań klastrowych.

Art. 5
1. Izba może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Izba realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami):
1. działalności charytatywnej;
2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3. ochrony i promocji zdrowia;
4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
5. promocji i organizacji wolontariatu.
3. Izba realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami):
1. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem,
2. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
7. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
9. upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
10. doradztwa, szkolenia, staży, poradnictwa i innych narzędzi i form wsparcia
4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

II. Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

Art.6
1. Członkowie Izby dzielą się na:
– zwyczajnych,
– honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Izby może być przedsiębiorca, który poprzez złożenie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowiązuje się do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowień jej Statutu.
3. Członkiem honorowym może być każdy przedsiębiorca lub osoba fizyczna, który wniósł istotny wkład w rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób zasłużył się Izbie.
4. Przedsiębiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną jest reprezentowany w Izbie odpowiednio przez jednego wskazanego przez przedsiębiorcę członka organu zarządzającego albo jednego wskazanego przez przedsiębiorcę wspólnika uprawnionego do reprezentacji jednostki organizacyjnej.
5. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy prowadzą spółkę cywilną mogą wspólnie uzyskać status członka Izby.
6. Jeżeli członkiem Izby jest przedsiębiorca, który posiada oddziały, członek ten może wskazać oddziały, których pracownicy będą korzystać ze świadczeń oferowanych przez Izbę. W takiej sytuacji wysokość składki członkowskiej ustala się w oparciu o liczbę pracowników tych oddziałów.

Art.7
1. Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków zwyczajnych następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Rady Izby.
2. Godność członka honorowego nadaje Rada Izby w drodze uchwały.

Art.8
1. Obowiązkiem członków Izby jest :
1. postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami organów Izby;
2. czynny udział w realizacji zadań statutowych Izby;
3. postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym;
4. ochrona dobrego imienia Izby;
5. pozyskiwanie godnych kandydatów na członków Izby;
2. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest regularne wywiązywanie się z zobowiązań finansowych wynikających z przynależności do Izby (np. dotyczących składek członkowskich lub innych opłat ustalonych przez Walne Zgromadzenie).

Art. 9
1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a nadto mają prawo do:
1. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Izby,
2. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Izby,
3. grupowania się w komisjach stałych lub doraźnych,
4. korzystania ze znaku firmowego Izby, według zasad określonych przez Radę Izby
2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem praw wyborczych.

Art.10
1. Członkostwo w Izbie wygasa w przypadku ustania, skreślenia lub wykluczenia.
2. Członkostwo ustaje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej do Rady Izby,
2. utraty zdolności do czynności prawnych,
3. śmierci członka lub jego wykreślenia z właściwego rejestru lub ewidencji.
3. Skreślenie członka następuje w szczególności w przypadku:
1. prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem,
2. prowadzenia przez członka działalności na szkodę Izby,
3. zalegania z zapłatą zobowiązań wynikających z przynależności do Izby za dwa okresy rozliczeniowe, co nie zwalnia członka z obowiązku uregulowania zadłużenia wobec Izby,
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Skreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej w terminie 14 dni od podjęcia odpowiedniej w tym zakresie uchwały i doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie nie doręczone, zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego wcześniej adresu ma moc prawną doręczenia.
5. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie.
6. W przypadku złożenia odwołania Rada Izby zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 60 dni od dnia otrzymania odwołania. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie pod wskazanym przez niego wcześniej adresem co najmniej na 14 dni przed tym terminem.
7. Wykluczenie członka z Izby następuje wskutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu. Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu.

III. Organy Izby

Art. 11

1. Organami Izby są:
A. Walne Zgromadzenie,
B. Rada Izby,
C. Komisja Rewizyjna,
D. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich organów oraz delegatów trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
3. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w Radzie Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie Koleżeńskim.
4. Wybór organów Izby i delegatów odbywa się w drodze głosowania tajnego z nieograniczonej liczby kandydatów i dokonywany jest wyłącznie przez członków Izby (prawidłowo reprezentowanych). Dopuszcza się głosowanie przez pełnomocników, z tym że jedna osoba może reprezentować jako pełnomocnik wyłącznie jednego członka Izby.
5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów następuje niezwłocznie, a przejęcie spraw od ustępujących organów następuje w terminie 1 miesiąca od daty wyborów.
6. Członkiem organu Izby oraz delegatem może być wyłącznie osoba fizyczna która:
1) jest członkiem Izby, lub
2) wchodzi w skład organu zarządzającego osoby prawnej będącej członkiem Izby, lub
3) jest wspólnikiem spółki osobowej będącej członkiem Izby, lub
4) jest pracownikiem członka Izby.
Członkowie wszystkich wybieralnych organów Izby nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Powinni w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie.
7. Udział w organach Izby, w tym pełnienie funkcji delegata jest osobisty. Wyłącza się działanie przez pełnomocników.
8. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Izby oraz w wyborach delegatów przysługuje wyłącznie członkom Izby, którzy nie mają zaległości finansowych w stosunku do Izby z tytułu składek członkowskich na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przeprowadzane są wybory.

Art. 12
1. Członkostwo w organie Izby oraz mandat delegata wygasają na skutek:
1) pisemnej rezygnacji skierowanej do Rady Izby;
2) śmierci;
3) wygaśnięcia członkostwa w Izbie członka organu lub delegata będącego jednocześnie członkiem Izby;
4) wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy członkiem organu lub delegatem a członkiem Izby, o którym mowa w art. 11 ust. 6 pkt 2 – 4;
5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
2. Członkostwo w organie Izby oraz mandat delegata wygasają również w razie wygaśnięcia członkostwa w Izbie podmiotu, którego przedstawicielem była osoba pełniąca funkcję w organie Izby lub funkcję delegata.
3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w organie Izby przed upływem kadencji skład osobowy organu jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów w kolejności ze względu na największą liczbę uzyskanych głosów. W razie równej liczby głosów Rada Izby przeprowadza losowanie. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu organu. W przypadku takiej konieczności uzupełnienia składu przeprowadza się wybory uzupełniające.
4. Postanowienie ust. 3 stosuje się także do delegatów, przy czym w miejsce delegata, którego mandat wygasł wstępuje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów w tej samej grupie, która wybrała delegata, którego mandat wygasł. Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających przeprowadza się je tylko w tej grupie, która wybrała delegata, którego mandat wygasł.

Art.13
O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wyłączenie jawności głosowania nastąpić może w każdej sprawie na wniosek co najmniej 1/5 obecnych uczestników uprawnionych do głosowania.

A. Walne Zgromadzenie

Art. 14
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Izby.
2. Walne Zgromadzenie stanowią wszyscy przedsiębiorcy należący do Izby, z zastrzeżeniem ust 3.
3. Jeśli liczba członków Izby przekracza 300 przedsiębiorców Walne Zgromadzenie stanowią delegacji wybierani w poszczególnych oddziałach Izby na zasadach określonych w art. 15.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada Izby powiadamia członków za pomocą poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ponadto w tym samym terminie informacja o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczana jest na stronie internetowej Izby.
5. Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Izby lub delegatów. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
6. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Rada Izby wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż w 30 minut po pierwszym terminie.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane.
8. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby delegatów na Walne Zgromadzenie lub 1/10 liczby członków Izby – w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Art. 15
1. Liczbę delegatów z okręgu szczecińskiego oraz z poszczególnych Oddziałów Izby ustala Rada Izby, kierując się liczbą członków przynależnych do okręgu szczecińskiego lub danego oddziału na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborów według zasady: 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 przedsiębiorców – członków okręgu szczecińskiego lub danego Oddziału.
2. Zebrania dotyczące wyboru delegatów zwołuje, organizuje, i przeprowadza Rada Izby w terminie umożliwiającym odbycie Walnego Zgromadzenia. Zebrania przeprowadza się osobno dla każdego z oddziałów Izby. Rada Izby decyduje o ewentualnym podziale okręgu szczecińskiego na grupy uwzględniając konieczność sprawnego przeprowadzania zebrań.
3. Zebrania dotyczące wyboru delegatów przeprowadza się w miejscach wyznaczonych przez Radę Izby.
4. Do zebrań, o których mowa w ust 2 stosuje odpowiednio art. 14 ust 4 – 7.
5. Do okręgu szczecińskiego należą wszyscy przedsiębiorcy przynależący do Izby, którzy nie złożyli deklaracji przynależności do Oddziałów Izby.

Art. 16
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby jako Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze co 4 lata, a jako Zgromadzenie Sprawozdawcze co roku – do końca drugiego kwartału danego roku.
2. Rokiem sprawozdawczym jest rok liczony od ostatniego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, a rokiem obrachunkowym rok kalendarzowy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby może odbyć się w każdym czasie.
4. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Art. 17
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Izby,
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
3. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom wybieralnych organów Izby,
4. wybór i odwoływanie członków organów Izby,
5. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia,
6. uchwalanie zmian statutu Izby,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby,
8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczanie likwidatora Izby,
9. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
10. wybór arbitrów Sądu Koleżeńskiego,
11. ustalenie wysokości opłat związanych z członkostwem w Izbie.

Art. 18
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania przed upływem kadencji członków organów Izby oraz rozwiązania Izby większością 2/3 głosów.

B. Rada Izby

Art. 19
1. Rada Izby składa się z 15 członków wybieranych spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Izby kieruje działalnością Izby i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Rada Izby uchwala swój regulamin pracy.

Art. 20
1. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swojego grona :
1. Prezesa Izby
2. Dwóch Wiceprezesów
3. Sekretarza Izby
4. Skarbnika Izby
2. Prezes Izby, Wiceprezesi, Skarbnik oraz Sekretarz Izby stanowią Prezydium Rady Izby.
3. Prezydium Rady Izby uchwala swój regulamin pracy.

Art. 21
Pracami Rady Izby oraz jej Prezydium kieruje Prezes Izby.

Art. 22
Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. realizacja celów i zadań statutowych Izby,
3. zatwierdzanie preliminarzy budżetowych ,
4. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ,
5. zatwierdzanie rocznych programów działania Izby ,
6. powoływanie funduszy celowych ,
7. podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do innych organizacji, tworzenia podmiotów gospodarczych , nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego , tworzenia fundacji i przystępowania do stowarzyszeń,
8. tworzenie Komisji stałych i doraźnych, organów doradczych i opiniodawczych Izby oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
9. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
10. prowadzenie wszystkich innych działań nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
11. podejmowanie uchwał o zbyciu i nabyciu nieruchomości,
12. nadawanie godności honorowego członka Izby,
13. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania ksiąg rachunkowych Izby,
14. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,
15. powoływanie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw Izby oraz zatwierdzanie organizacji wewnętrznej i zasad wyborów władz Oddziałów i przedstawicielstw Izby.

Art. 23
1. Prezydium Rady Izby jest organizatorem i koordynatorem prac Rady Izby.
2. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:
1. wykonywanie uchwał Rady Izby,
2. składanie Radzie Izby sprawozdań z działalności,
3. realizacja bieżących zadań Rady Izby,
4. sporządzanie preliminarzy budżetowych Izby,
5. zatrudnianie pracowników Biura Izby i ustalanie zasad ich wynagrodzenia,
6. utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi,
7. nadzór nad rachunkowością Izby,
8. inicjowanie i określanie zasad prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej,
9. zarządzanie majątkiem Izby,
10. reprezentowanie Izby na zewnątrz,
11. zatwierdzanie regulaminu pracy Biura.
3. Prezes Izby może otrzymywać wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w wysokości ustalonej przez Radę Izby.

C. Komisja Rewizyjna

Art. 24
1. Komisja Rewizyjna Izby składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja wybiera ze swego składu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna uchwala swój regulamin pracy.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego

Art. 25
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami Rady Izby ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306, z późniejszymi zmianami).

Art. 26
Do kompetencji i obowiązków Komisji należy:
1. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Rady Izby i jej Prezydium oraz oddziałów i przedstawicielstw Izby, z wyjątkiem Oddziałów Izby posiadających osobowość prawną. Uprawnienie to obejmuje również kontrolę prawidłowości wykonywania praw i obowiązków Izby jako wspólnika spółek prawa handlowego,
2. badanie sprawozdań Rady Izby,
3. badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków z zakresu swojej działalności,
5. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zgromadzenie, Radę Izby, Prezydium Rady Izby lub na wniosek 1/3 delegatów na Walne Zgromadzenie lub 1/10 członków Izby,
6. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności finansowej Izby oraz wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez organy Izby,
7. wydawanie organom Izby zaleceń w przypadku stwierdzenia w ich pracy nieprawidłowości,
8. korzystanie z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej w zakresie działalności Komisji na koszt Izby. W/w koszty muszą być uzasadnione co do ich podstawy jak i co do wysokości.

Art. 27
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków organów Izby składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Indywidualna kontrola przez członka Komisji jest wyłączona, chyba że uchwała Komisji Rewizyjnej wskazuje inaczej.

D. Sąd Koleżeński

Art. 28

1. Sąd Koleżeński składa się z 8 arbitrów wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozstrzyganie i rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Izby, które powstały w wyniku naruszenia zasad etycznego postępowania między przedsiębiorcami oraz powstałymi między członkami a organami Izby na tle wykonywania ich praw i obowiązków, a wynikających z przynależności do Izby,
2. rozpatrywanie wniosków lub sporów powstałych w związku z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem przez członków Izby postanowień statutu oraz uchwał organów Izby.
3. uchwalanie Regulaminu Pracy Sądu Koleżeńskiego.
3. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek jednej ze stron sporu.
4. Sąd Koleżeński w I instancji obraduje i orzeka w składzie 3-osobowym wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu.
5. Sąd Koleżeński może orzec karę:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od jednego do lat trzech,
4. wykluczenia z Izby.
6. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem doręczane jest stronom najpóźniej w terminie 30 dni od daty jego wydania.
7. Członek Izby nie może być ukarany po upływie jednego roku od dopuszczenia się przez niego czynu mogącego być przedmiotem rozstrzygania przez Sąd Koleżeński.
8. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego każdej stronie służy prawo złożenia odwołania do pełnego składu Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie rozpoznawane jest na najbliższym posiedzeniu przez pełny skład Sądu Koleżeńskiego z wyłączeniem arbitrów, którzy wydawali zaskarżone orzeczenie Sądu Koleżeńskiego.
9. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
10. Od chwili wydania przez Sąd Koleżeński orzeczenia o którym mowa w art. 10 statutu – do czasu rozpoznania odwołania lub uprawomocnienia się orzeczenia – członek Izby, którego sprawa dotyczy jest zawieszony w prawach członka Izby oraz, o ile pełni funkcje w organach Izby, zawieszenie to obejmuje także pełnienie tych funkcji.

IV. Komisje stałe i doraźne Izby

Art. 29

1. Rada Izby może powoływać Komisje stałe i doraźne. Komisje mogą przybierać różne nazwy.
2. Komisje stałe mogą być branżowe lub tematyczne.
3. Komisje doraźne są powoływane w celu opracowania zagadnienia zleconego przez Radę Izby.
4. Komisje są powoływane wyłącznie dla realizacji statutowych zadań Izby.
5. Komisje stałe pracują w oparciu o opracowany przez siebie Regulamin Pracy Komisji, zatwierdzony przez Radę Izby.

V. Oddziały Izby

Art. 30

1. Rada Izby może powoływać i tworzyć Oddziały Izby, o ile wolę utworzenia oddziału zgłosi na piśmie Radzie Izby co najmniej 20 przedsiębiorców z terenu działania przyszłego Oddziału.
2. W skład Oddziału Izby wchodzą członkowie Północnej Izby Gospodarczej deklarujący chęć uczestniczenia w pracach Oddziału.
3. Oddział Izby powoływany jest wyłącznie dla realizacji statutowych zadań Izby na rzecz swoich członków, na określonym terenie wyodrębnionym geograficznie, bądź wynikającym z podziału administracyjnego kraju. Rada Oddziału Izby reprezentuje jej członków wobec wszelkich instytucji na terenie swojego działania.
4. Działalność Oddziału Izby nie może być sprzeczna z działalnością Północnej Izby Gospodarczej.
5. Rada Izby może, przy tworzeniu Oddziału Izby, lub po jego utworzeniu – na wniosek Rady Oddziału, postanowić o przyznaniu oddziałowi osobowości prawnej. Uchwała Rady Izby w tej sprawie zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów w obecności co najmniej 3/4 (trzech czwartych) członków Rady Izby. Oddział Izby uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Struktura Organizacyjna Oddziałów Izby ma charakter liniowy. Nie wyklucza to funkcjonowania w Oddziale Izby Komisji Stałych i doraźnych. Postanowienie art. 29 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 31
1. Oddział powoływany jest uchwałą Rady Izby.
2. W uchwale o utworzeniu Oddziału Rada Izby mianuje pełnomocnika do spraw Oddziału. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego Zebrania Członków Oddziału i przeprowadzenie wyborów władz Oddziału.
3. W uchwale o utworzeniu Oddziału posiadającego osobowość prawną lub w uchwale o przyznaniu Oddziałowi osobowości prawnej Rada Izby określa składniki majątkowe Izby, które staną się własnością Oddziału po uzyskaniu przez niego osobowości prawnej.

Art. 31a.
Organami Oddziału Izby są:
1. Zebranie Członków Oddziału,
2. Rada Oddziału,
3. Zarząd Oddziału,
4. Komisja Rewizyjna Oddziału – wyłącznie w Oddziałach Izby posiadających osobowość prawną.

Art. 31b
1. Zebranie Członków Oddziału jest najwyższym organem Oddziału.
2. Do zwoływania, funkcjonowania oraz kompetencji Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym Zgromadzeniu, z wyłączeniem postanowień o delegatach. Postanowień art. 17 pkt 6, 8, 10 i 11 Statutu nie stosuje się.
3. Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Radę Oddziału. Rada Izby może zwołać Zebranie Członków Oddziału jeżeli Rada Oddziału nie zwołuje go, mimo że jest do tego zobowiązana, jak również w innych przypadkach, gdy Rada Izby uzna to za uzasadnione.

Art. 31c.
1. Zebranie Członków Oddziału powołuje Radę Oddziału liczącą od 3 do 5 członków. Członek Rady Oddziału może być z ważnych powodów odwołany przez Zebranie Członków Oddziału.
2. Do wyborów, funkcjonowania oraz kompetencji Rady Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Radzie Izby. Postanowienia art. 22 pkt 15 Statutu nie stosuje się, a w odniesieniu do Oddziałów nieposiadających osobowości prawnej nie stosuje się także art. 22 pkt 4, 6, 7, 11-13.
3. Rada Oddziału Izby zobowiązana jest opracować i uchwalić swój regulamin pracy.

Art. 31d.
1. Rada Oddziału powołuje Zarząd Oddziału składające się z Prezesa Oddziału i jednego lub dwóch Wiceprezesów Oddziału. Prezes i Wiceprezes Oddziału mogą być z ważnych powodów odwołani przez Radę Oddziału.
2. Do wyborów i obowiązków Zarządu Oddziału oraz Prezesa Oddziału i Wiceprezesów Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Prezydium Rady Izby. W odniesieniu do Oddziałów nieposiadających osobowości prawnej nie stosuje się postanowień art. 23 ust. 2 pkt 5, 7, 8, 10 Statutu.

Art. 31e.
Sąd Koleżeński Izby sprawuje swoje kompetencje także w odniesieniu do członków Oddziałów Izby posiadających osobowość prawną.

Art. 31f.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału posiadającego osobowość prawną wymagane jest współdziałanie Prezesa Oddziału oraz Wiceprezesa Oddziału. Jeżeli czynność powoduje zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 20.000,- zl (dwadzieścia tysięcy złotych) wymagana jest uchwała Rady Oddziału.
2. W odniesieniu do Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej Prezes Oddziału oraz Wiceprezes Oddziału mogą reprezentować Izbę w zakresie działalności Oddziału tylko na podstawie pełnomocnictwa.

Art. 31g.
Izba nie ponosi odpowiedzialności swoim majątkiem za zobowiązania Oddziału Izby posiadającego osobowość prawną.

Art. 32
1. Działalność Oddziału podlega kontroli Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Izby, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Rada Oddziału Izby składa Radzie Izby okresowe – roczne pisemne sprawozdania z działalności Oddziału Izby, w tym sprawozdania finansowe.
3. Prezes i Wiceprezes Rady Oddziału Izby mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Izby bez prawa głosu, chyba że powołani zostali w jej skład przez Walne Zgromadzenie.
4. W Oddziałach posiadających osobowość prawną powołuje się Komisję Rewizyjną Oddziału składającą się co najmniej z 3 osób. Do wyborów, kompetencji i funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Komisji Rewizyjnej. Funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej nie wyklucza sprawowania kontroli przez Radę Izby.

Art. 33
1. Oddział Izby prowadzi własną gospodarkę finansową, przy czym Rada Izby przekazuje na konto bankowe Oddziału wpływy z tytułu składek członkowskich od Członków Izby będących członkami Oddziału Izby.
2. Majątek Oddziału Izby nieposiadającego osobowości prawnej jest majątkiem Izby.
3. Majątek Oddziału Izby posiadającego osobowość prawną stanowi mienie przekazane Oddziałowi Izby przy tworzeniu Oddziału oraz nabyte w czasie jego funkcjonowania.

Art. 33a
Postanowienie art. 42 Statutu stosuje się odpowiednio do Oddziałów Izby posiadających osobowość prawną.

Art. 34
1. Likwidacja Oddziału Izby następuje w drodze uchwały Rady Izby.
2. Do likwidacji Oddziału odpowiednio stosuje się przepisy art. 43 do 48 statutu.
3. Majątek Oddziału Izby posiadającego osobowość prawną pozostały po likwidacji staje się majątkiem Izby.”

VI. Przedstawicielstwa Izby

Art. 35

1. Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
2. Utworzenie przedstawicielstwa Izby za granicą następuje zgodnie z porządkiem prawnym miejsca ustanowienia przedstawicielstwa.
3. Tryb powoływania przedstawiciela, sposób organizacji przedstawicielstwa, oraz zasady jego finansowania, każdorazowo określi uchwała Rada Izby.
4. W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o Oddziałach Izby.

VII. Majątek Izby

Art. 36

Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne.

Art. 37
Źródłem powstania majątku Izby są:
1. wpisowe,
2. składki członkowskie,
3. dotacje i subwencje,
4. darowizny, zapisy i spadki,
5. wpływy z działalności statutowej,
6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę,
7. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby,
8. inne wpływy.

Art. 38
Wysokość opłat związanych z członkostwem w Izbie określa Walne Zgromadzenie. Nowa wysokość wpisowego, składki członkowskiej i innych zobowiązań związanych z członkostwem w Izbie obowiązuje od daty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Art. 39
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie Prezesa Izby oraz innego członka Prezydium Rady Izby, a w przypadku nieobecności Prezesa Izby wymagane jest współdziałanie Wiceprezesa Izby oraz innego członka Prezydium Rady Izby.
2. Do podpisywania bieżącej korespondencji, nie zastrzeżonej do wyłączności Prezydium Rady Izby, upoważniony jest Dyrektor Biura lub z jego upoważnienia pracownik Biura.

Art. 40
Do składania oświadczeń woli z których wynikają dla Izby zobowiązania majątkowe których wartość przekracza 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wymagana jest uchwała Rady Izby.

Art. 41
Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przez Radę Izby.

Art. 42
Zabrania się Izbie:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Izby w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Izby na rzecz członków Izby, członków organów Izby lub pracowników Izby oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku Izby na rzecz członków Izby, członków organów Izby lub pracowników Izby oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Izby.
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Izby, członkowie organów Izby lub pracownicy Izby a także im osoby bliskie.
VIII. Likwidacja i rozwiązanie Izby

Art. 43
1.Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatora Izby wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.

Art. 44
1. Likwidator zgłosi celem wpisania do rejestru otwarcie likwidacji oraz imię i nazwisko likwidatora.
2. W stosunkach wewnętrznych likwidator obowiązany jest stosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Art. 45
Likwidator zakończy interesy bieżące Izby , ściągnie wierzytelności , wypełni zobowiązania i spienięży majątek Izby.

Art. 46
Majątek Izby pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy członków Izby w takim stosunku w jakim członkowie wnosili składki do ogólnej sumy składek.

Art. 47
Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ostatecznych rachunków, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie Izby z rejestru.

Art. 48
Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

O Izbie


Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

Systematycznie powiększa również terytorialny zasięg swoich działań. Oddziały Północnej Izby Gospodarczej znajdują się już w pięciu miastach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Myśliborzu i Choszcznie.

Celem codziennych starań pracowników Północnej Izby Gospodarczej jest tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Co roku Izba przygotowuje dla zrzeszonych firm bogatą ofertę bezpłatnych i dofinansowanych szkoleń, konsultacji, wyjazdów turystycznych i biznesowych, cyklicznych imprez towarzyskich i integracyjnych. Wdraża również liczne projekty unijne wpływające na rozwój gospodarczy całego regionu.

Północna Izba Gospodarcza ma realny wpływ na sytuację przedsiębiorców nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całej Polsce. Jej reprezentanci często występują w rolach ekspertów doradzających władzom i instytucjom otoczenia biznesu. Potrafią też wziąć sprawy w swoje ręce, powołując branżowe komisje i klastry walczą z krzywdzącymi przedsiębiorców regulacjami prawnymi.

Organy statutowe Północnej Izby Gospodarczej na okres kadencji lata 2016-2020

Prezydium:

Jarosław Tarczyński – Prezes

Maciej Borowy – Wiceprezes

Piotr Tomaszewicz – Wiceprezes

Krzysztof Osiński – Skarbnik

Hanna Mojsiuk – Sekretarz

Rada Izby:

Dariusz Wiecaszek

Andrzej Lebdowicz

Krzysztof Bobryk

Krzysztof Osiński

Maciej Borowy

Renata Gryczka

Piotr Tomaszewicz

Mirosław Sobczyk

Andrzej Martuś

Roman Biłas

Hanna Mojsiuk

Aneta Szreder

Jarosław Tarczyński

Tomasz Kowalczyk

Komisja Rewizyjna:

Norsesowicz Beata

Salitra Krzysztof

Zasadziński Jan

Cezary Bak

Jerzy Sawicki

Sąd Koleżeński:

Abkowicz Włodzimierz

Gadomska Dorota

Łagodzicz-Pilarska Anna

Siergiej Anna

Szałek Adam

Tabor Tadeusz

Teszner Wojciech

Trochimczuk Arsen