NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 21.10.2019 r. – 25.10.2019 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Kwota do rozdysponowania : 44 110 zł
Aby skorzystać ze środków KFS osoba szkolona musi spełnić wymagania priorytetów wydatkowania określonych przez MRPiPS.
PRIORYTETY
1.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych- Lista zawodów deficytowych;
2.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości
3.wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej;
4.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
5.wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia ustawicznego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
6.wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
Zgodnie z Regulaminem finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wsparcie ze środków KFS pracodawcy mogą uzyskać raz w roku.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.10.2019 r. do 25.10.2019 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie
ul. Racławicka 13, pokój 313 III piętro – sekretariat