Koszalin, dnia 24 lipca 2019 r.

 
Szanowni Państwo
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.
Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą,oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. – ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Treść ustawy wraz z załącznikiem można znaleźć pod tym adresem: KLIKNIJ TUTAJ
Oświadczenia należy składać do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.
Informacja podana za Ministerstwem Energii, infolinia +48 222 500 122. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie może skutkować o 30% większymi opłatami za energię elektryczną. Dziękujemy Pani mecenas Teresie Żurowskiej za troskę i przypomnienie o tej informacji.

Z poważaniem

Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie